Servizi avanzati per la Polizia Municipale

Nëse keni marrë një raport komntestimi për shkelje të Kodit Rrugor, falë këtij portali të zyrës qëndrore administrative (front-office), mund të kryeni veprime të ndryshme të dobishme për menaxhimin e duhur të situatës tuaj sanksionuese, si:

konsultim me rregulloret kryesore në fuqi për këtë çështje;
shkarkim të formularëve të nevojshëm për paraqitje pranë instancave të ndryshme;
afishim i burimit të provave lidhur me shkeljen.

Gruppo Ser.Com.
EutenPolservice